Blutoxol

Płynny koncentrat myjąco-dezynfekcyjny dla obszaru spożywczego

  • Szybko działający kuchenny środek dezynfekująco-czyszczący
  • Środek czyszczący i dezynfekujący do powierzchni sprawdzony zgodnie z normą EN i wpisany na listę IHO
  • Skuteczny wobec salmonelli, listerii i norowirusów
  • Skuteczny wobec SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
  • Usuwa tłuszcze, oleje i białka
  • Nie zawiera substancji zapachowych
  • Alkaliczny
  • Dostępne jest zaświadczenie o braku zastrzeżeń do stosowania w obszarze spożywczym
Obszar zastosowania

Do czyszczenia i dezynfekcji wodo- i zasadoodpornych podłóg, ścian i powierzchni roboczych oraz urządzeń kuchennych i roboczych w zakładach przetwórstwa spożywczego. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie zasad lub na powierzchniach pokrytych powłokami 1-składnikowymi.

Lista środków dezynfekcyjnych IHO Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Blutoxol, Informacja o produkcie PDF (514 KB)
Blutoxol, Karta charakterystyki PDF (1 MB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j550302 6/1 L butelki dozujące (karton) 84
j550308 3/2 L butelka (karton) 130
j550305 2/5 L kanistry (karton) 56

Akcesoria

Nazwa Opis Detale
ARCANTEC Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji więcej
Pusta butelka z nadrukiem Blutoxol Butelka lejkowata 500 ml więcej

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. 1 doza = 25 ml.

Przygotowanie roztworu roboczego:

Roztwór stosować zawsze z zimną wodą! Dozowanie: patrz tabela. Napełnić butelkę o pojemności 500 ml z rozpylaczem spieniającym zimną wodą do oznaczenia i dodać 1 dozę z 1-litrowej butelki z koncentratem za pomocą systemu dozowania Kiehla (np. DosiExpress). Napełnić butelkę o pojemności 500 ml z rozpylaczem spieniającym za pomocą odpowiedniego systeu dozowania Kiehla (np. DosiStation, DosiJet). Stosować pojemnik 2- i 5-litrowy z odpowiednim systemem dozowania Kiehla (np. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Czyszczenie dezynfekujące:

Całkowicie zwilżyć powierzchnię roztworem środka dezynfekującego (ok. 15–20 ml/m²) i przetrzeć czystą tkaniną lub urządzeniem czyszczącym. Zużycie: 0,1 ml/m².

Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, po odczekaniu czasu na zadziałanie, wypłukać dokładnie wodą pitną. W przypadku osadów tłuszczu lub białka produkt dozować w odpowiednim stężeniu (zimny), a po odczekaniu podczas szorowania nanieść na podłogę gorącą wodę ze zbiornika maszyny.

1 doza na 500 ml wody DosiPush Stosowanie produktu w butelce z rozpylaczem spieniającym Mycie gruntowne (usuwanie polimerów) Przecieranie Stosowanie produktu w wiadrze Dezynfekcja przez spryskiwanie DosiJet butelka z lejkiem

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, sole organiczne, sole nieorganiczne, biocydy, barwniki.

wartość pH (koncentratu) : ok. 13

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 11

Substancje czynne w 100 g:

2,4 g Chlorek didecyldimetyloamoniowy (CAS: 7173-51-5), 1,9 g Chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy (CAS: 68391-01-5).

Rejestracje

PL: Nr pozwolenia 6340/15, PT 04

Zalecenie dozowania do dezynfekcji powierzchni w zastosowaniach przemysłowych i instytucjonalnych oraz obszarach związanych z żywnością

Kryteria testowe

Spektrum działania

Obciążenie

Dozowanie

Czas działania

EN 13697

Dezynfekcja powierzchni bez mechaniki

bakteriobójczy / drożdżakobójczy

wysokie

5%

500 ml/10 L

60 min

EN 16777

Ilościowy test powierzchniowy

ograniczone działanie wirusobójcze

Pozostałe badania

Kryteria testowe

Spektrum działania

Obciążenie

Dozowanie

Czas działania

Obszar przemysłowy, instytucjonalny i spożywczy

EN 1276

Ilościowy test zawiesinowy

bakteriobójczy

niskie

2%

200 ml/10 L

5 min

EN 1650

Ilościowy test zawiesinowy

drożdżakobójczy

niskie

0,5%

1%

50 ml/10 L

100 ml/10 L

15 min

5 min

wysokie

2%

3%

200 ml/10 L

300 ml/10 L

15 min

5 min

EN 13697

Dezynfekcja powierzchni bez mechaniki

bakteriobójczy

niskie

7,5%

750 ml/10 L

5 min

wysokie

5%

500 ml/10 L

30 min

EN 13697

Dezynfekcja powierzchni bez mechaniki

drożdżakobójczy

niskie

3%

2%

300 ml/10 L

200 ml/10 L

15 min

30 min

wysokie

4%

3%

400 ml/10 L

300 ml/10 L

15 min

30 min

Wirusobójczy

EN 14476

Ilościowy test zawiesinowy

ograniczone działanie wirusobójcze

wysokie

7,5%

750 ml/10 L

60 min

Norowirusy

niskie

7,5%

5%

750 ml/10 L

500 ml/10 L

30 min

60 min

wysokie

7,5%

750 ml/10 L

30 min

EN 16777

Ilościowy test powierzchniowy

ograniczone działanie wirusobójcze

wysokie

7,5%

5%

750 ml/10 L

500 ml/10 L

30 min

60 min

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i ulotką produktu.
EAN
4031255000275
4031255026893
4031255048611
4031255036298
4031255046594
4031255046716
4031255036090
4031255043258
4031255046631
4031255036113
4031255022765
4031255048123
4031255022772
4031255048130
4031255026848
4031255026848
4031255000268
4031255046204
4031255000374
4031255003368
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, GHS09, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Potassium Silicate / Benzalkonium Chloride (INCI)