Desinet-pro

Płyn do mycia i dezynfekcji w koncentracie, wolny od aldehydów

  • Środek czyszczący i dezynfekujący do powierzchni sprawdzony zgodnie z normą EN
  • Nie zawiera aldehydów, fenoli ani związków metaloorganicznych
  • Aktywne czyszczenie, szybkie działanie
  • Skuteczny wobec bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych (w tym salmonella i listeria), drożdży, wirusów osłoniętych (w tym HIV, HBV, HCV), adeno-, noro- i rotawirusom (ograniczony wirusobójczy PLUS)
  • Działanie bójcze wobec tuberkulozy
  • Skuteczny przeciwko SARS-CoV-2
Obszar zastosowania

Do czyszczenia i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni podłogowych, ściennych, sufitowych i meblowych w obszarach o podwyższonych wymogach higienicznych. Do powlekania elastycznych pokryć podłogowych polecamy naszą 2-składnikową powłokę permanentną Kiehl-Legnodur-Titan.

Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Desinet-pro, Informacja o produkcie PDF (413 KB)
Desinet-pro, Karta charakterystyki PDF (980 KB)
Desinet-pro, Broszura informacyjna PDF (2.3 MB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j351102 6/1 L butelki dozujące (karton) 84
j351115 5 L kanister 60
j351110 10 L kanister 60

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Przygotowanie roztworu roboczego:

Roztwór stosować zawsze z zimną wodą! Dozowanie: patrz tabela.

Czyszczenie dezynfekujące:

Całkowicie zwilżyć powierzchnię roztworem środka dezynfekującego (ok. 15–20 ml/m²) i przetrzeć czystą tkaniną lub urządzeniem czyszczącym. Zużycie: 0,1 ml/m².

Powierzchnie i urządzenia kuchenne, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, po odczekaniu czasu na zadziałanie, wypłukać dokładnie wodą pitną.

Czyszczenie dezynfekujące Stosowanie produktu w wiadrze Pralka System ProMop

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, biocydy.

wartość pH (koncentratu) : ok. 10,5

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 9,5

Substancje czynne w 100 g:

10,8 g Chlorek didecyldimetyloamoniowy (CAS: 7173-51-5), 6,0 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9).

Rejestracje

PT 02, PT 04

Zalecenie dozowania

Kryteria testowe

Spektrum działania

Obciążenie

Dozowanie

Czas działania

EN 16615 / test 4 pól

Zalecenie stosowania z certyfikatem VAH do dezynfekcji powierzchni z mechaniką

bakteriobójczy / drożdżakobójczy

wysokie

0,5%

50 ml/10 L

15 min

EN 13697

Dezynfekcja powierzchni bez mechaniki

bakteriobójczy / drożdżakobójczy

DVV / RKI

Ilościowy test powierzchniowy

ograniczone działanie wirusobójcze

Pozostałe badania

Kryteria testowe

Spektrum działania

Obciążenie

Dozowanie

Czas działania

EN 14348

Ilościowy test zawiesinowy

działanie bójcze wobec tuberkulozy

wysokie

1%

100 ml/10 L

60 min

niskie

2%

0,5%

200 ml/10 L

50 ml/10 L

15 min

60 min

Wirusobójczy

EN 14476

Ilościowy test zawiesinowy

ograniczone działanie wirusobójcze PLUS

niskie

2%

200 ml/10 L

30 min

adenowirusy

niskie

2%

200 ml/10 L

30 min

Norowirusy

wysokie

1,5%

1%

150 ml/10 L

100 ml/10 L

15 min

60 min

Rotavirus

niskie

0,5%

50 ml/10 L

15 min

Polyomavirus SV40

wysokie

1%

100 ml/10 L

15 min

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i ulotką produktu.
EAN
4031255057767
4031255057736
4031255057743
4031255057750
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, GHS07, GHS09, Niebezpieczeństwo. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartoœć/pojemnik usuwać wg okreœlonych zasad recyklingu lub za poœrednictwem składowiska odpadów. Zawiera: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)