Opybac N

Płynny lotion do higienicznego mycia rąk, redukuje bakterie

  • Wysokiej jakości lotion do mycia, przyjazny dla skóry
  • Naturalny płaszcz kwasowy skóry zostaje zachowany
  • Intensywne czyszczenie i odkażanie rąk
  • Skuteczny wobec bakteriiwłącznie z MRSA, VRE i wirusów otoczkowych (ograniczone działanie wirusobójcze)
  • Do higienicznego mycia rąk zgodnie z normą EN 1499
  • Skuteczny przeciwko SARS-CoV-2
  • Przetestowany dermatologicznie
  • Dostępne jest zaświadczenie o braku zastrzeżeń do stosowania w obszarze spożywczym
  • Nadaje się do stosowania w dozowniku ściennym
Obszar zastosowania

Do higienicznego mycia rąk w przypadku zanieczyszczeń tłuszczem i białkiem. Idealny do stosowania w obszarze spożywczym i w służbie zdrowia.

Przetestowano dermatologicznie Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
Opybac N, Informacja o produkcie PDF (324 KB)
Opybac N, Karta charakterystyki PDF (896 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Ilość JO na palecie
j47100f 8/500 ml butelki prostokątne (karton) 126

Mycie rąk:

Zalecenie dozowania

Kryteria testowe

Dozowanie

Czas działania

VAH – higieniczne mycie rąk/DGHM/EN 1499

nierozcieńczony

30 s

MRSA

nierozcieńczony

30 s

ograniczone działanie wirusobójcze

nierozcieńczony

1 min

Nałożyć 5 ml produktu na dłonie i staranie rozcierać przez 30 s (ograniczone działanie wirusobójcze 1 min). Następnie spienić i spłukać dokładnie czystą wodą. Osuszyć dokładnie dłonie za pomocą papierowego ręcznika. Bezpośrednio przed użyciem produktu Opybac N nie wolno używać innych mydeł. Zużycie: 5,0 ml/sposób użycia.

Szczegółowa instrukcja czyszczenia rąk z możliwością wydruku znajduje się na stronie www.kiehl-group.com. Do ochrony rąk podczas i po pracy zalecamy produkty z serii „marina KC ”.

Umyć ręce

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Środek amfoteryczny powierzchniowo czynny 5–15%, dodatki, biocydy.

wartość pH (koncentratu) : ok. 6

Substancje czynne w 100 g:

1,0 g Chlorek didecyldimetyloamoniowy (CAS: 7173-51-5).

Rejestracje

PT 01

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Dla użytkowników profesjonalnych i prywatnych użytkowników końcowych. Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i ulotką produktu. Opakowania mogą być poddane recyklingowi w zależności od rodzaju.
Trzymać z dala od dzieci!
EAN
4031255054940
4031255054957
Oznakowanie (w koncentracie): GHS02, GHS07, Uwaga. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Propyl Alcohol / Disodium Cocoamphodiacetate (INCI)

Inne interesujące produkty