ARENAS-avenir

Płyn do prania wolny od tenzydów

  • Koncentrat środka piorącego bez zawartości fosforanów, środków powierzchniowo czynnych i mydeł
  • Doskonała wydajność prania w temperaturze 30–90°C
  • Nie zawiera substancji zapachowych ani barwników
  • W połączeniu z ARENAS-oxydes umieszczony w wykazie VAH
  • Posiadający opinię instytutu Hohenstein Laboratories dotyczącą wydajności prania i odporności pranych materiałów
Obszar zastosowania

Nadaje się do prania kolorowego i białego oraz prania tekstyliów do czyszczenia w zakresie temperatury 30–90°C. Nie nadaje się do tekstyliów wykonanych z wełny i jedwabiu. Do chemiczno-termicznej dezynfekcji ubrań z tekstyliów odpornych na alkalia, nadających się do wybielania w połączeniu z ARENAS-oxydes.

balance – nie zawiera substancji zapachowych ani barwników
Tytuł dokumentu Typ pliku (rozmiar) Bezpośrednie pobranie Pobierz koszyk
ARENAS-avenir, Informacja o produkcie PDF (446 KB)
ARENAS-avenir, Karta charakterystyki PDF (892 KB)
Numer artykułu Jednostka opakowania (JO) Zawartość w kg Ilość JO na palecie
j652710 10 L kanister 13,2 60
j652721 20 L kanister 26,4 36
j652772 200 L beczka 264 2

Prane tekstylia należy posegregować według koloru i zalecanych temperatur prania. Produkt wlewać do pralki tylko po rozcieńczeniu z wodą.

Pranie tekstyliów:

Dozowanie za pomocą pomp dozujących

Zalecane dozowanie do pralek

Pranie główne

Twardość wody 1

(< 1,5 mmol/L)

0,1%–0,4%

Twardość wody 2

(1,5 – 2,5 mmol/L)

0,4%–0,6%

Twardość wody 3

(> 2,5 mmol/L)

0,5%–0,8%

Podłączyć kanister do przyłącza pompy środka piorącego. Dozowanie odbywa się automatycznie za pomocą sterowania programów pralki.

Pralka Pompa dozująca

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Zasady, czynniki kompleksotwórcze, ochrona przed korozją.

wartość pH (koncentratu) : > 13,5

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!
EAN
4031255023359
4031255023366
4031255024981
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Potassium Hydroxide (INCI)

Wynik

Sposób użycia potrzebna ilość produktu